Plan 2015

Posted on by

 

Lokalny Program Stypendialny – oparty na wewnętrznym regulaminie przyznawania stypendiów. Środki będę kierowane do uczniów z małych miejscowości naszej Gminy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a ich uruchomienie będzie uzależnione od dobrych wyników
w nauce i wysokości dochodu w rodzinie. Stypendia mają pomóc młodym ludziom w pokonywaniu kolejnych etapów edukacyjnych. Przyznawane środki w wysokości 70zł – 300zł miesięcznie będzie można przeznaczyć na pomoce naukowe, opłacenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkół itp. Planujemy wesprzeć w ten sposób ok. 40 osób.

Pro publico bono – projekt zapewniający większy dostęp mieszkańców małych miejscowości naszej Gminy do pomocy i obsługi prawnej. Celem projektu jest umożliwienie osobom niewydolnym finansowo i społecznie do porad prawnych. Oparty na wewnętrznym regulaminie Fundacji projekt zakłada utworzenie ok. 20 punktów doraźnej pomocy prawnej – dyżur prawnika w mniejszych miejscowościach naszej Gminy.

SAH – celem tego projektu jest wspieranie i dofinansowanie wszelkich inicjatyw społecznych, mających na celu usprawnienie komunikacji międzyludzkiej i eliminacji sytuacji niesprawiedliwości społecznej oraz działań sprzyjających szeroko rozumianej integracji – spotkania, warsztaty, panele, wyjazdy itp. Zgromadzone na ten cel środki, zgodnie z opracowanym szczegółowym regulaminem
i zasadami przystąpienia do projektu SAH w roku 2015 zamierzamy przede wszystkim przeznaczył na realizację inicjatyw społeczności lokalnej, które będą spełniały kryteria przyznawania środków.

Smolecki Festiwal Pieroga – w celu pozyskania środków na działalność Fundacji Smolec zamierzamy dnia maja 2015r. m.in. zorganizować i tym samym zainicjować coroczne spotkania lokalnej społeczności na świeżym powietrzu.

Wśród zaplanowanych na ten dzień imprez będzie: gril – otwarcie sezonu, gry i zabawy dla dzieci, bicie rekordu pieroga, point ball, licytacje i targi, oraz zakrojona na szeroką skalę akcja charytatywna.