Cele statutowe

Posted on by

STATUT
Fundacji Smolec

Rozdział pierwszy
Postanowienia ogólne

1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Smolec– zwana dalej Fundacją- ustanowiona przez Halinę Katarzynę Wiśniowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Lipską-Schydlo w dniu 04.03.2014r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem ani ideologią.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest miejscowość Smolec – Gmina Kąty Wrocławskie.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

3

1.Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji, z napisem wskazującym jej nazwę.
3. Fundacja może używać utworów, symboli lub znaków graficznych przypisanych do działań będących przedmiotem działalności Fundacji.

4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się nazwą przetłumaczoną na wybrane języki obce.

5

1.Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły lub medale honorowe, odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe
w kraju i za granicą. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zarząd.
2. Fundacja może przystępować do spółek (w tym handlowych) oraz do innych fundacji, organizacji i zrzeszeń.

 

Rozdział drugi
Cele i zasady działania Fundacji

7

Fundacja została powołana do realizowania celów:

1. działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, upowszechniania i ochrony praw i wolności człowieka i obywatela; przeciwdziałania dyskryminacji, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, wsparcia i aktywizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
4. popularyzowanie edukacji globalnej, międzykulturowej, międzypokoleniowej,
5.upowszechniania, inicjowania i wspierania rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw, równości i wolności człowieka oraz obywatela, ochronie życia rodzinnego, rozwoju osobistego, profilaktyce społecznej na przestrzeni całego życia człowieka,
6. działań rozwijających kreatywność i aktywność twórczą, artystyczną w tym rozwój wszelkich zainteresowań i pasji życiowych,
7. działań na rzecz nauki, wychowania, edukacji formalnej i pozaformalnej,
8. działalności oraz pomocy społecznej mniejszościom narodowym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
9.wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w jego wymiarze lokalnym, krajowym lub ponadnarodowym,
10. upowszechniania wartości prospołecznych i rozwijania postaw aktywnych w przestrzeni publicznej, rozwijania integracji społecznej, międzykulturowej, przełamywania stereotypów występujących w społeczeństwie,
11. popularyzacji idei mediacji rodzinnej i społecznej,
12. pomocy ofiarom wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych oraz osobom znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych,
13. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, ekologicznej i kulturowej przy poszanowaniu inności,
14. kształtowania postaw otwartych na wartości i duchowy rozwój oraz kulturowy wymiar przestrzeni europejskiej, w tym praworządności i demokratycznych metod sprawowania władzy,
15. rozwijania świadomości, szerzenia wiedzy na temat globalnych współzależności i zrównoważonego rozwoju,
16. działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości jednostki, rozwój wspólnot, spółdzielni, organizacji oraz społeczności lokalnych,
17. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, udzielania pomocy przy poszukiwaniu pracy, zatrudnianiu i utrzymaniu miejsca pracy,
18. zapobiegania przemocy, uzależnieniom i patologiom społecznym,
19. działań na rzecz równych praw osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych; kobiet i mężczyzn oraz osób w wieku emerytalnym,
20.ochrony, promocji, profilaktyki i rehabilitacji zdrowia,
21. upowszechniania aktywności ruchowej, kultury fizycznej i sportu, idei dobrego kibica.
22. upowszechniania kultury, sztuki oraz podejmowania działań na rzecz ochrony dóbr naturalnych, kultury, tradycji i nauki,
23. działalności wspomagającej organizacje pozarządowe. działalności mającej za zadanie usprawnienie infrastruktury, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz dopasowanie dróg, chodników, podjazdów do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

8

Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, edukacji obywatelskiej w postaci różnorodnych usług lub szkoleń wspierających samodzielność obywateli.
2. Wspieranie i promocję interesów grup marginalizowanych społecznie, zagrożonych wykluczeniem, bądź wykluczonych społecznie, zawodowo, kulturowo.
3. Działalność wydawniczą, związaną z tekstem, dźwiękiem bądź filmem, programami komputerowymi, algorytmami działań w zakresie działalności statutowej.
4. Działalność naukową, edukacyjną, badawczą, poligraficzną i edytorską.
5. Realizację projektów edukacyjnych, kulturowych, społecznych i innych.
6. Organizację, wsparcie, realizację i promocję wszelkiego rodzaju konkursów, debat, sesji.
7. Kształcenie i aktywizację wybranych grup docelowych.
8. Prowadzenie centrów wczesnej interwencji, centrów wsparcia, poradni, klubów, świetlic, mieszkań chronionych i innych podmiotów wspierających i/ lub działających na rzecz wybranych grup docelowych.
9. Promocję i organizację wolontariatu.
10. Prowadzenie i organizację warsztatów, szkoleń, spotkań, imprez, konferencji, seminariów, koncertów oraz przedstawień, wystąpień, prezentacji i pokazów.
11. Organizowanie turnusów, wycieczek, wyjazdów o charakterze krajoznawczo – poznawczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, oraz o charakterze rehabilitacyjno-terapeutyczno – rewalidacyjnym.
12. Inicjowanie działań w zakresie różnorodnych form pomocy, szczególnie wobec osób potrzebujących wsparcia, zaspokajania ich potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności życiowych, edukacji, rewalidacji, terapii, udziału w kulturze, rekreacji, rehabilitacji, opieki czy zabezpieczenia społecznego.
13. Działania edukacyjne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, resocjalizacyjne, terapeutyczne, profilaktyki zdrowia, sportowo-ruchowe, kulturalne.
14. Organizowanie i udział w imprezach, akcjach promujących artystów, ludzi twórczych z pasją w kraju i za granicą.
15. Organizowanie festiwali lokalnych, krajowych, międzynarodowych.
16. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej oraz wspieranie pasji i działalności artystycznej na wszystkich etapach edukacji formalnej oraz po ukończeniu edukacji.
17. Propagowanie i działanie na rzecz nabywania wiedzy, umiejętności z zakresu dojrzewania, pokwitania, przekwitania, rozwoju psychoseksualnego, pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie na każdym etapie życia.
18. Objęcie opieką stypendialną uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza z rodzin potrzebujących wsparcia materialnego, oraz osób potrzebujących wsparcia w zakresie rehabilitacji, terapii i rewalidacji.
19. Współpraca i pośredniczenie w kontaktach z różnymi instytucjami, placówkami, urzędami, władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami fizycznymi lub prawnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
20. Organizowanie akcji, imprez, zbiórek dobroczynnych z których dochód przeznaczony będzie na działalność statutową.
21. Wykonywanie, zlecanie, organizowanie wszelkich usług doradczych, robót budowlanych, wykończeniowych oraz remontowych.

9

1.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji lub instytucji zbieżną z jej celami.
2. Realizując swoje cele Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych.

Rozdział trzeci
Majątek i dochody Fundacji

10

1.Do realizacji swych celów Fundacja wykorzystywać będzie składniki majątkowe, w które wyposażył ją Fundator, oraz nabyte później.
2.Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych – które stanowić będą fundusz założycielski Fundacji.
3.Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone mogą być wyłącznie na realizację celów statutowych.

11

Dochody Fundacji mogą pochodzić między innymi z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji , subwencji, udziałów oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych i/lub skarbowych,
6. dochodów z majątku ruchomego i/lub nieruchomego,
7. innych źródeł prawnie dozwolonych,
8. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
9. dochodów z działalności gospodarczej.

12

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przejmowanego.

Rozdział czwarty
Władze Fundacji.

13

Władzami Fundacji są:

a) Komisja Rewizyjna, zwana w treści statutu „Komisją”,
b) Zarząd Fundacji, zwanym w treści statutu „Zarządem”.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Komisja Rewizyjna

14

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego powoływanych na trzyletnią kadencję.
3. Członków pierwszej kadencji Komisji powołuje Fundator.
4. Funkcję członka Komisji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą decyzją Komisja. W przypadku upływu kadencji Komisji, na 30 dni przed upływem swej kadencji Komisja powołuje skład kolejnej Komisji. W przypadku nie powołania kolejnego składu Komisji przez Komisją przed upływem 30 dni przed końcem kadencji, skład kolejnej Komisji powołuje Fundator.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odwołanie członka Komisji przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
7.Komisja działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
8. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Komisji lub odwołania go przez Zarząd w przypadku niemożności pełnienia funkcji.
9. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
10. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

15

1. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie, zawiadamiając członków Komisji o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia drogą telefoniczną i poczty elektronicznej.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji, mające głos doradczy.

16

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Opiniowanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz zgłaszanie inicjatyw w bieżącej pracy Fundacji.

17

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

18

1.Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych na trzyletnią kadencję. Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
2. Pozostałych członków pierwszej kadencji Zarządu powołuje Fundator.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd. W przypadku upływu kadencji Zarządu, na 30 dni przed upływem swej kadencji Zarząd powołuje skład kolejnego Zarządu.

19

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wyznaczanie kierunków rozwoju Fundacji,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji,
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. O terminie, miejscu proponowanym porządku posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu drogą telefoniczną i poczty elektronicznej, minimum siedem dni przed posiedzeniem.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania sprawami należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Komisji Rewizyjnej oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rozdział piąty
Sposób Reprezentacji

20

1. Fundację reprezentuje Prezes Fundacji lub powołany przez Zarząd pełnomocnik.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową, w tym również, w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, a także w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes.
3. Umowy, w których stroną jest Prezes Fundacji podpisuje w imieniu Fundacji inny członek Zarządu wybrany przez Zarząd.

 

Rozdział szósty
Zmiana Statutu

21

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

22

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

23

1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. Likwidacja Fundacji.

24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Komisja Rewizyjna.

25

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

26

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.